مرداد
۱۴
۱۳۹۳

خطمشی مهربانه

دسته مربوط به  خبر

موسسات و سازمان‌های خیریه رسمی می‌توانند در مهربانه عضو شده و اقدام به تعریف پروژه نمایند. هر پروژه پس از تعریف، توسط تیم مهربانه بررسی شده و در صورت دارا بودن شرایط منتشر می‌شود. به جز در شرایط خاص، پروژه‌ها پس از انتشار امکان تغییر نخواهند داشت. یک پروژه برای اینکه تائید شود می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد:

توسط موسسه یا سازمانی تعریف شده باشد که مجوزهای رسمی مورد نیاز را دارا باشد. و همچنین با قوانین و سیاست‌های کشور تطابق کامل داشته باشد.
هدف آن کاملا مشخص و تعریف شده باشد.
توضیحات، تصاویر،‌مستندات، تائیدیه‌ها و شواهد کافی را ارائه داده باشد.
هزینه انجام آن به صورت دقیق ذکر شده باشد.
زمان و بازه نمایش آن در مهربانه مشخص شده باشد.

این شرایط به مرور تکمیل می‌شوند، لطفا قبل از تعریف پروژه‌های جدید این شرایط را مجددا بررسی نمائید.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه